DOPYT

SK

 
CZ
 
EN
 
DE
 
SK
 

Reklamačný poriadok

Reklamační řád v PDF - ke stažení ZDE


 

 

V souladu s ustanovením § 2099 a násl., § 2113 a násl., § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a všeobecnými dodacími podmínkami vydává SERVIS CLIMAX a.s. jako prodávající tento Reklamační řád:

 

 

Čl. 1

Právo kupujícího (objednatele) na reklamaci vadného zboží

 

1. Při dodávkách zboží kupujícím (objednatelům) odpovídá SERVIS CLIMAX a.s. za to, že zboží či dílo má

požadovanou jakost, množství a provedení dle smlouvy a je zabaleno způsobem stanoveným ve smlouvě či ve

všeobecných dodacích podmínkách.

2. Vyskytne-li se u zboží vada, tj stav, kdy zboží není dodáno v souladu s kupní smlouvou, smlouvou o dílo či

všeobecnými dodacími podmínkami, má kupující (objednatel) právo tuto vadu reklamovat.

3. O oprávněnosti reklamace rozhoduje referent příjmu reklamací nebo jím pověřený pracovník bez zbytečného

odkladu. Referent příjmu reklamací může v případech, kdy vyřízení reklamace vyžaduje odborné

posouzení (např. dodavatele materiálu), stanovit lhůtu delší.

4. V případě reklamace motoru nebo jeho řízení si prodávající vyhrazuje právo posoudit v místě instalace technické podmínky zapojení a instalace výrobku, a to ještě před demontáží výrobku. K posouzení instalace může prodávající vyslat svého technika nebo technika dodavatele (reklamovaných) komponentů. Nebude-li prodávajícímu nebo jeho dodavateli posouzení instalace na místě umožněno, je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout.

5.V případě, kdy kupující (objednatel) předá prodávajícímu zboží k provedení opravy/záruční opravy a toto zboží nebude zabaleno/dostatečně zabaleno, bere kupující (objednatel) na vědomí, že prodávající v takovém případě nenese žádnou odpovědnost za vady a jiná poškození vzniklá v důsledku přepravy a následné manipulace s tímto zbožím (poškození, deformace, poškrábání, protržení apod.) Odstranění takto vzniklých vad tak bude kupujícímu (objednateli) vyúčtováno. Toto ustanovení se analogicky vztahuje též na případy provedení oprav zboží jako samostatných závazkových vztahů, tedy i na situace, kdy opravované zboží není výrobkem společnosti prodávajícího a zákazník u něj opravu zboží (dílo) samostatně objednal.

 

6. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu. Pokud dojde k dohodě o odstranění vady, může být

odstraněna v delší lhůtě. Pokud kupující (objednatel) není spokojen s vyřízením reklamace v rámci SERVIS CLIMAX a.s., může uplatnit své právo prostřednictvím soudu.

 

7. Prodávající nepřejímá žádné nároky na případné úhrady nákladů souvisejících s reklamací či s případnou výměnou vadného výrobku, nezavázal-li se k tomuto výslovně ve smlouvě.

 

 

Čl. 2

Uplatňování reklamace

 

Reklamaci uplatňuje kupující (objednatel) u referenta příjmu reklamací v sídle společnosti. Reklamaci lze uplatnit na reklamačním oddělení nepřetržitě prostřednictvím e-mailu či osobně nebo telefonicky po celou provozní dobu společnosti (viz sekce kontakty na www.climax.cz). Kupující (objednatel) je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. že kromě vytknutí vad dokládá i údaje o pořízení zboží (cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže příslušným dokladem a záručním listem, byl-li vydán. Reklamaci musí kupující (objednatel) uplatnit bez zbytečného odkladu ve lhůtách dle § 2112 a § 2618 českého občanského zákoníku.

 

Čl. 3

Záruční doba a lhůta pro uplatnění reklamace

 

1. Podmínkou uznání reklamace je:

- uplatnění v záruční době

- dodržení podmínek stanovených v manuálu výrobku, záručním listě nebo obecně známých pravidel pro užívání

věcí

- že na zboží není vada vzniklá neodbornou manipulací ze strany kupujícího (objednatele)/ uživatele nebo v důsledku běžného opotřebení

- předložení záručního listu, byl-li vydán

- uhrazení kupní ceny či ceny díla za dodané zboží

2. Záruční doba je:

- 48 měsíců ode dne převzetí zboží, pokud není ve smlouvě, záručních podmínkách konkrétního výrobku uvedena jiná záruční doba

- 3 měsíce na opravu nebo úpravu zboží

3. Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím (objednatelem) (tj. smluvním partnerem, nikoliv konečným zákazníkem). V případě, že k předání a převzetí zboží nedošlo v důsledku nedostatku spolupůsobení kupujícího (objednatele), běží záruční doba dnem, kdy mělo být zboží či dílo předáno.

4. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a

ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

5. Reklamaci musí kupující (objednatel) uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být

reklamace správně posouzena a vyřízena. Zjevné vady způsobené (např. poškození zboží) přepravní službou je nutné uplatnit přímo při předání přímo u dopravce (v případě přepravy prováděné odlišným subjektem než prodávajícím), v případě interní dopravy prodávajícího do 14 dnů od převzetí. Pro uplatnění reklamace způsobené přepravní společností je nutné ponechat zboží v místě přepravy včetně původního obalu, pořídit odpovídající dokumentaci poškození (fotografie, video apod.), nebo zajistit sepsání zápisu o škodě s přepravní společností.

6. Vyřídí-li se reklamace kupujícího (objednatele) výměnou vadného zboží za bezvadné, neběží na nové zboží nová záruční doba. Je-li kupujícímu (objednateli) reklamace vyřízena výměnou zboží za nové, nezapočítává se do běhu záruční doby čas, který uplyne od uplatnění reklamace do okamžiku, kdy je kupující (objednatel) povinen si zboží převzít. Je-li kupujícímu (objednateli) reklamace vyřízena opravou, nezapočítává se do běhu záruční doby čas, který uplyne od uplatnění reklamace do okamžiku, kdy je kupující (objednatel) povinen převzít si opravený výrobek.

 

Čl. 4

Odstranitelné vady

 

1. Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Lhůta pro odstranění vady bude stanovena prodávajícím v návaznosti na jeho aktuální provozní možnosti.

2. Jde-li o vadu odstranitelnou, může kupující (objednatel) požadovat bezplatné a řádné odstranění vady, přičemž prodávající rozhodne o tom, zda to bude provedeno opravou nebo výměnou věci (není-li to k povaze vady neúměrné). Není-li odstranění vady možné, může kupující (objednatel) požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

3. Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého zboží, má kupující (objednatel) právo požadovat pouze bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, zatímco prodávající má povinnost vadu v prodejcem stanovené lhůtě odstranit.

4. Prodávající může vždy namísto odstranění vady věc vadnou vyměnit za bezvadnou.

5. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za bezvadné je povinen kupující (objednatel) vrátit vadné zboží

prodávajícímu. Nedojde-li k vrácení zboží do 2 měsíců od výměny, bude kupujícímu (objednateli) toto zboží vyúčtováno v ceně platné v době zakoupení zboží.

 

Čl. 5

Neodstranitelné vady

 

1. Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, jež brání řádnému použití výrobku, může kupující (objednatel) podle své volby požadovat:

- výměnu zboží za bezvadné

- zrušení kupní smlouvy a vrácení kupní ceny

2. Stejná práva přísluší kupujícímu (objednateli), jde-li o vady odstranitelné, jestliže však pro opakovaný výskyt

stejné vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže výrobek řádně užívat. Za takový se považuje zpravidla

výrobek, u něhož se vyskytla stejná vada po jeho alespoň dvou předchozích opravách.

3. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání výrobku k určenému účelu, má kupující

(objednatel) právo na přiměřenou slevu z ceny. Dojde-li v době od zakoupení zboží ke změně zákaznické ceny,

bude kupujícímu (objednateli) poskytnuta sleva z ceny platné v době zakoupení zboží.

4. V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za bezvadné je povinen kupující (objednatel) vrátit vadné zboží

prodávajícímu. Nedojde-li k vrácení zboží do 2 měsíců od výměny, bude kupujícímu (objednateli) toto zboží vyúčtováno v ceně platné v době zakoupení zboží.

 

 

Čl. 6

Vyřízení reklamace poskytnutím slevy

 

Na základě dohody s kupujícím (objednatelem) je možné vyřídit jeho reklamaci i poskytnutím přiměřené slevy. Byl-li ke zboží připojen záruční list, vyznačí se sleva a důvod jejího poskytnutí v tomto záručním listě. Slevu jsou oprávněni poskytnout dle svých pravomocí určení pracovníci SERVIS CLIMAX a.s. Dojde-li v době od zakoupení zboží ke změně zákaznické ceny, bude kupujícímu (objednateli) poskytnuta sleva z ceny platné v době zakoupení zboží.

 

Čl. 7

Zboží prodávané za nižší ceny

 

1. Výrobky použité, nebo výrobky, které mají vady, jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, jsou prodávány jen za nižší ceny.

2. Kupujícího (objednatele) je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde. Za takovéto vady nových

nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá.

3. Byla-li cena z obchodních důvodů snížena (např. z důvodu posezónního doprodeje) a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady prodaného zboží v plném rozsahu.

 

Čl. 8

Řešení sporů

 

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud v sídle prodávajícího (zhotovitele).

 

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 

Reklamační řád v tomto znění nabývá účinnosti od 14.09.2015 a ruší se tímto dnem platnost reklamačního řádu účinného od 01.01.2014.

 

 

 

 
 
kontakt
 

PROKLIMA stínící technika, s.r.o.

Vrchlického 1306/5a

150 00 Praha 5

info@proklima.cz

kontakt
 

facebook   youtube   instagram

 

© Copyright 2020 SERVIS CLIMAX, a.s.
Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov, fotografií je bez písomného súhlasu SERVIS CLIMAX, a.s. zakázané.

 

DOPYT

 
 
 
 

Rychlý kontakt

 
  objednavky@proklima.cz