DOPYT

SK

 
CZ
 
EN
 
DE
 
SK
 

Obchodné podmienky

 

Obchodní podmínky ke stažení v PDF: ZDE


§ 1 Obecná ustanovení

1. Dodávky zboží se uskutečňují na základě těchto obchodních podmínek (dále jen „VOP"). Odlišné obchodní podmínky kupujícího jsou vyloučeny, není-li písemně dohodnuto něco jiného. Veškerá smluvní ujednání měnící tyto obchodní podmínky vyžadují k nabytí závaznosti písemnou formu nebo písemné potvrzení prodávajícího.

2. Zbožím se rozumí stínící technika (tím se rozumí i sítě proti hmyzu) dodávaná prodávajícím, která je co do druhu, způsobu provedení, vlastností a ceny specifikována v produktových listech, cenících a manuálech prodávajícího zveřejněných na internetových stránkách www.climax.cz (dále jen produktová specifikace).

3. Dodávky zboží dle jednotlivých objednávek kupujícího jsou považovány za samostatné kupní smlouvy, jejichž režim je stanoven těmito obchodními podmínkami, není-li v rámcové kupní smlouvě či v kupní smlouvě uvedeno jinak.  

§ 2 Předmět kupní smlouvy

Předmětem jednotlivých kupních smluv jsou následující hlavní závazky smluvních stran:

a)      na straně prodávajícího:

 

- závazek odevzdat na základě kupní smlouvy kupujícímu věc, která je předmětem koupě (dále také „zboží")

- závazek umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci, která je předmětem koupě

- montáž se neprovádí

 

b) na straně kupujícího:


    - závazek převzít věc, která je předmětem koupě od prodávajícího
    - závazek zaplatit prodávajícímu kupní cenu věci, která je předmětem koupě

§ 3 Objednávka a dodávka zboží

Dodávka zboží bude uskutečněna následujícím způsobem:

1. Objednávka:
a) zboží bude ze strany prodávajícího dodáno kupujícímu na základě jeho objednávky obsahující údaje o zboží z produktové specifikace prodávajícího;

b) objednávku lze uskutečnit vyplněním objednávkového formuláře a jeho odesláním prodávajícímu faxem, e-mailem, poštou či uskutečněním objednávky prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího na internetové adrese http://eshop.climax.cz/ (dále jen e-shop); ústní telefonickou objednávku je možno uskutečnit pouze výjimečně a kupující je v takovém případě povinen prokazovat prodávajícímu nesprávnou dodávku zboží dle takové objednávky;

c) v případě, že je provedena rámcová objednávka pravidelného odběru zboží či je objednán odběr většího množství zboží, může prodávající po dohodě s kupujícím stanovit právo kupujícího spočívající v doplnění jednotlivých objednávek formou upřesnění objednávky či odvolávky; právní účinky nastávají potvrzením upřesnění objednávky či odvolávky ze strany prodávajícího; toto právo odvolávky či upřesnění objednávky musí být přiznáno kupujícímu v rámcové smlouvě kupní;

d) pokud není objednávka uskutečňována na formulářích prodávajícího, musí objednávka obsahovat alespoň následující náležitosti:
    - den vystavení objednávky, den dodání zboží
    - specifikaci objednaného zboží dle označení v produktové specifikaci prodávajícího      (ceníky, produktové listy, atd.);

e) každá objednávka musí obsahovat podpis nebo jiné označení, které identifikuje kupujícího; v případě elektronického systému e-shop je za podpis objednávky považováno přihlášení kupujícího či jím pověřené osoby pod jedinečným odběratelským číslem a přístupovým heslem do systému a potvrzení objednávky stisknutím pole "Potvrdit a odeslat objednávku";

f) objednávka je považována za uskutečněnou, když je doručena prodávajícímu;

g) pokud nejsou osoby oprávněné uskutečnit objednávku jménem kupujícího uvedeny v rámcové kupní smlouvě, je jménem kupujícího oprávněna uskutečnit objednávku osoba, kterou k tomu kupující pověří nebo je to vzhledem k jejímu pracovnímu zařazení obvyklé; v případě změny je povinen kupující tuto skutečnost oznámit prodávajícímu písemně, jinak prodávající neodpovídá za případné objednávky provedené neoprávněnou osobou; v případě objednávek prostřednictvím internetového obchodu e-shop je kupující v případě změny oprávněné osoby oprávněn požádat o změnu přístupového hesla.

2. Potvrzení objednávky, uzavření jednotlivé kupní smlouvy
a) Pokud objednávka splňuje požadavky stanovené těmito VOP a prodávající je schopen realizovat dodávku zboží dle požadavků kupujícího, je po zpracování objednávky odesláno potvrzení objednávky případně zboží zadáno do výroby prodávajícího. V takovém případě je jednotlivá kupní smlouva uzavřena dnem, kdy prodávající potvrdí objednávku, případně kdy prodávající zadá výrobu zboží uvedeného v objednávce.

b) V případě, že dle objednávky kupujícího není možno realizovat výrobu zboží prodávajícím, či objednávka obsahuje zřejmé nesprávnosti, je objednávka upřesněna na základě vyžádání prodávajícího, zpravidla telefonickým dotazem. V takovém případě je jednotlivá kupní smlouva uzavřena dnem, kdy prodávající zpracuje upřesněnou objednávku a potvrdí objednávku, případně kdy prodávající zadá výrobu zboží uvedeného v objednávce.


c) Objednávka uskutečněná prostřednictvím internetového obchodu e-shop je potvrzována prodávajícím interaktivně v seznamu odeslaných objednávek uplatněných kupujícím. V takovém případě je jednotlivá kupní smlouva uzavřena dnem, kdy prodávající potvrdí objednávku v seznamu odeslaných objednávek.

d) Kupující bere na vědomí, že je povinen potvrzení objednávky zkontrolovat (zejména z hlediska neúmyslných chyb y chyb v psaní), jelikož smlouva je uzavřena rovněž v případě, že potvrzení nabídky obsahuje dodatek nebo odchylku, která podstatně nemění podmínky objednávky, pokud kupující takové potvrzení nabídky bez zbytečného odkladu takové neodmítne.

3. Změna objednávky kupujícím
Pokud kupující po uskutečnění objednávky požaduje její změnu, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu písemně či telefonicky bez zbytečného odkladu, změna objednávky podléhá souhlasu prodávajícího, který tyto změny zaznamená v původní objednávce kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany na stornu původní objednávky a uplatnění objednávky nové.

4. Změna objednávky prodávajícím
a) Pokud prodávající při zpracování objednávky zjistí, že dodávku zboží nelze realizovat za podmínek uvedených v objednávce (zejména v části týkající se termínu dodání), sdělí tuto skutečnost kupujícímu. V případě, že kupující návrh nových podmínek schválí, dojde ze strany prodávajícího k vyznačení odlišných podmínek dodávky zboží do původní objednávky, nedohodnou-li se strany na zrušení objednávky.

b) Změna objednávky provedená prostřednictvím internetového obchodu e-shop způsobem uvedeným v odst. a) je vyznačena po jejím přijetí přepsáním původního údaje v konkrétní objednávce prodávajícím odlišnou barvou v seznamu odeslaných objednávek

5. Úplnost objednávky
Prodávající neodpovídá kupujícímu za neúplnosti či nepřesnosti v dodávkách zboží, které mají původ v nesprávných či nepřesných objednávkách kupujícího. Upřesnění objednávky dle odst. 2 písm. b) z důvodu její neúplnosti či nepřesnosti je právem prodávajícího, nikoliv jeho povinností. Technická specifikace jednotlivých výrobků prodávajícího, jejich komponentů a součásti, mezní rozměry a standardní provedení jsou uvedeny v ceníku jednotlivých výroků kupujícího a další produktové specifikaci na internetové adrese prodávajícího www.climax.cz v části "Produkty", menu " Ke stažení" soubor ceníky a manuály, popř. v E-shopu prodávajícího v sekci ceníky.

6. Termín dodávky:
a) Termín dodávky zboží je závislý na výrobní kapacitě prodávajícího a způsobu přepravy zboží ke kupujícímu. Požadovaný termín dodávky (s respektováním výrobních a rozvozových termínů) uvede kupující v jednotlivé objednávce.

b) Pokud prodávající není schopen v požadovaném termínu dodávku realizovat, má právo (a to i po uzavření smlouvy) stanovit nový, pozdější termín dodání  a o tomto novém termínu dodání vyrozumí kupujícího (u e-shopu způsobem uvedeným v bodě 6.c) ); nový termín dodání může prodávající stanovit i opakovaně.

c) V případě, že je objednávka uskutečněna prostřednictvím internetového obchodu e-shop, je termín dodávky upřesňován průběžně na e-shopu uvedením data dodání, je-li tento odlišný od termínu požadovaného kupujícím při objednávce.

d) Dodávky se standardně uskutečňují formou týdenních rozvozů prodávajícího dle určených denních rozvozových tras na území České republiky a Slovenska, není-li dohodnuto jinak. Pro dodávky formou rozvozů jsou stanoveny termíny dodávek stanovené v cenících jednotlivých druhů zboží, případně na internetové adrese prodávajícího.

e) V případě pravidelných týdenních dodávek (např. žaluzie) je uzávěrka přijímání objednávek stanovena na 12 hodinu třetího dne předcházejícího před dodávkou zboží. Objednávky převzaté do této doby uzávěrky budou, pokud to bude možné, vyrobeny a dodány ještě v určeném rozvozu. V případě jiných států než České republiky, Slovenska, Německa a Rakouska je nutno se o uzávěrkách informovat individuálně.

7. Místo dodávky:
a) Místem dodávky zboží je adresa uvedená jako sídlo kupujícího či místo jeho podnikání, není-li uvedeno v kupní smlouvě něco jiného.

b) Pokud požaduje kupující dodání zboží na jiné místo, než je uvedeno v písm. a), je kupující povinen tuto skutečnost uvést v jednotlivé objednávce a spolu s tímto údajem uvést konkrétní osobu, kterou pověřuje k převzetí zboží, pokud je tato osoba odlišná od osoby kupujícího a není uvedena v rámcové kupní smlouvě. V případě objednávky prostřednictvím internetového obchodu e-shop je kupující povinen tuto skutečnost uvést v poli " poznámka" při uplatnění jednotlivé objednávky. V případě, že jsou se změnou dodací adresy spojeny zvýšené náklady prodávajícího, je prodávající oprávněn tyto náklady kupujícímu vyúčtovat.

8. Způsob dodávky a obal zboží
Není-li dohodnuto jinak, zajišťuje přepravu zboží na místo dodávky prodávající a dodá zboží na místo dodávky formou:
     a) vlastního rozvozu;
     b) prostřednictvím veřejného dopravce, zpravidla expediční služby v místě výrobního závodu prodávajícího k přepravě kupujícímu.

O expedici zboží a zahájení přepravy dodávky zboží je kupující informován pověřenou osobou prodávajícího a v případě objednávek prostřednictvím internetového obchodu e-shop je kupující informován zveřejněním v části "Objednávky" menu "Odeslané objednávky" v poli "stav zakázky"

Cena za dopravu zboží na místo dodávky není zahrnuta v kupní ceně zboží a je stanovena aktuálním ceníkem prodávajícího či veřejného dopravce a je účtována zvlášť vedle kupní ceny zboží.

Zboží je pro přepravu zabaleno obvyklou formou v obalech PVC či kartonech, jinak podle zvyklostí, způsobem nutným pro uchování věci a její ochranu. Pokud kupující požaduje odlišný obal zboží, je povinen toto uvést v objednávce a dohodnout s prodávajícím tomu odpovídající změnu kupní ceny zboží.

9. Odevzdání a převzetí zboží, doklady nutné k užívání zboží:
Prodávající splní svůj závazek odevzdat zboží kupujícímu:

    a) v případě dodávky zboží vlastním rozvozem tím, že zboží odevzdá v místě dodávky kupujícímu nebo jím pověřené osobě; a umožní tak kupujícímu nakládat v tomto místě se zbožím a včas mu to oznámí
    b) v případě dodávky zboží prostřednictvím veřejného přepravce (expediční služby) tím, že zboží předá prvnímu veřejnému dopravci v místě výrobního závodu prodávajícího k přepravě kupujícímu a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, když zboží označí jako zásilku pro kupujícího.

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu osoby jím určené a oprávněné převzít zboží za kupujícího. Pokud tak neučiní, je prodávající či veřejný dopravce oprávněn předat zboží v místě dodávky osobě, která bude přítomna na místě dodání a která převzetí zboží potvrdí.

Kupující splní svůj závazek převzít zboží tím, že zajistí přítomnost osoby určené k převzetí zboží v místě dodávky. V případě dodávky zboží rozvozem prodávajícího potvrdí určená osoba převzetí zboží na dodacím listu či na faktuře, kterou byla vyúčtována kupní cena dodávky zboží. Pokud je zboží dodáváno toliko s fakturou, plní faktura funkci dodacího listu. Pokud je dodávka zboží realizována prostřednictvím veřejného dopravce či expediční služby, potvrdí převzatí zboží osoba k tomu určená prodávajícím na dokladech předložených dopravcem (zpravidla náložný list, který plní funkci dodacího listu).

Za doklady nutné k převzetí a používání zboží se považuje faktura, náložný list či jiný doklad vydaný veřejným přepravcem, který bude vydán kupujícímu po převzetí zboží. Jiné dokumenty či doklady není prodávající povinen dodat.

§ 4 Kupní cena

1. Kupní cena zboží je stanovena v ceníku prodávajícího, který je zveřejněn na internetové adrese prodávajícího www.climax.cz v části "Produkty", menu " Ke stažení" soubor ceníky a manuály (tzv. základní kupní cena) případně v internetovém obchodě prodávajícího e-shop. Kupní cena uvedená v ceníku nezahrnuje DPH, montáž a dopravu zboží.

2. Výše kupní ceny může být upravena v rámcové kupní smlouvě nebo dohodě ve formě rabatové listiny, a to formou slevy z kupní ceny (rabatu) kupujícího (základní kupní cena po odečtení rabatu je tzv. individuální kupní cena); změna individuální kupní ceny bude realizována tak, že prodávající zašle kupujícímu návrh nového znění přílohy - rabatové listiny. Za souhlas kupujícího se změnou individuální kupní ceny je považováno uskuteční další objednávky na dodávku zboží ze strany kupujícího po návrhu změny individuální kupní ceny.

3. V případě, že dojde ke změně cen vstupů, energií či jiným skutečnostem mající vliv na cenu zboží, je prodávající oprávněn provést změnu základní kupní ceny zboží. O této záměru zvýšit základní kuní cenu vyrozumí kupujícího zveřejněním tohoto úmyslu na internetové adrese www.climax.cz se stanovením rozhodného data pro změnu kupní ceny zboží. K rozhodnému datu budou prodávajícím provedeny rovněž změny cen v internetovém obchodě prodávajícího e-shop, a  k rozhodnému datu nebo později postupně i změny ceníků na internetové adrese prodávajícího www.climax.cz v části "Produkty", menu " Ke stažení" soubor ceníky a manuály.  Změnou základní kupní ceny dochází rovněž ke změně základu rozhodného pro výpočet individuální kupní ceny k rozhodnému datu. Pro změnu ceny je rozhodující rozhodné datum, nikoliv doba změny ceníků.

4. Pro případ změny kupní ceny jednotlivých druhů zboží je rozhodný den, kdy byla uskutečněna objednávka ze strany kupujícího u prodávajícího způsoby uvedenými v § 3 odstavec 1 těchto VOP.

5. V objednávkovém systému internetového obchodu e-shop je kupní cena jednotlivých produktů a celková kupní cena objednané dodávky zboží generována systémem automaticky jako individuální kupní cena dle odst. 2, tedy se započtením případné výše slevy z kupní ceny (rabatů). V případě, že kupní cena není stanovena jako individuální kupní cena, je kupující oprávněn tuto skutečnost uvést do poznámky u jednotlivých položek objednávky a prodávající je povinen v rámci zpracování objednávky provést kontrolu této skutečnosti.

§ 5 Způsob úhrady kupní ceny

1. Pokud není dohodnuto jinak, bude cena ze strany kupujícího zaplacena v hotovosti při odevzdání zboží.

2. Pokud je dohodnuto, že kupní cena dodávek zboží bude vyúčtovávána fakturami, jsou minimální obsahové náležitosti shodné s obsahovými náležitostmi stanovenými příslušnou právní úpravou pro daňový a účetní doklad. Právo vystavit fakturu k vyúčtování kupní ceny dodávky vzniká prodávajícímu:

a) dnem uskutečnění dodávky, tj. odevzdáním zboží kupujícímu, případně dnem expedice dodávky z výrobního závodu prodávajícího, i když je dřívější než den uskutečnění dodávky
b) dnem odevzdání zboží veřejnému dopravci v místě výrobního závodu prodávajícího.

3. Faktura bude doručena kupujícímu spolu se zbožím a plní zpravidla i funkci dodacího listu. Kupující určuje a zmocňuje osobu oprávněnou k převzetí zboží dle § 3 odst. 9 rovněž jako osobu oprávněnou k převzetí faktury za kupujícího. Faktura může být rovněž kupujícímu odeslána prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou kupující uvedl v rámcové kupní smlouvě, případně v jednotlivé objednávce.

4. V případě, že je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny u předchozích dodávek zboží, je prodávající oprávněn podmínit další dodávky zboží doplatkem kupní ceny, se kterou je kupující v prodlení a platbou kupní ceny následujících dodávek zboží v hotovosti při odevzdání zboží, případně požadavkem na složení zálohy na platbu kupní ceny dodávky zboží. Tuto skutečnost oznámí prodávající kupujícímu a v případě systému internetového obchodu e-shop je tato skutečnost kupujícímu zveřejněna v objednávkovém systému.

5. Pokud prodávající poskytne kupujícímu skonto z kupní ceny jako platební podmínku za včasnou platbu kupní ceny jednotlivých dodávek zboží, je v podrobnostech poskytnutí skonta z kupní ceny řešeno v rámcové kupní smlouvě a rabatové listině.

§ 6 Výhrada vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím, případně předání zboží k přepravě veřejnému přepravci.

Pokud bylo ze strany kupujícího zboží zabudováno třetí osobě před splatností kupní ceny, je kupující povinen přijatá plnění za zboží od třetí osoby použít přednostně na platbu kupní ceny prodávajícímu.

§ 7 Přechod nebezpečí škody za škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího:

a) dnem uskutečnění dodávky, tj. odevzdáním zboží kupujícímu, případně dnem expedice dodávky z výrobního závodu prodávajícího, pokud den expedice nastane dříve než den uskutečnění dodávky
 b) dnem odevzdání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení

§ 8 Vady zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží:

a) v množství a provedení, které je stanoveno v jednotlivých kupních smlouvách;
b) v jakosti, která je stanovena pro konkrétní druh zboží jeho produktovou specifikací;
c) v balení uvedeném v těchto VOP, není-li dohodnut jiný způsob balení.

2. Neurčuje-li produktová specifikace jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, tak pro účely obvyklé.

3. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v odst. 1., 2., má zboží vady. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží. Jestliže z přepravního dokladu, dokladu o předání zboží nebo z jiného prohlášení prodávajícího vyplývá, že dodává zboží v menším množství nebo jen část zboží, nevztahují se na chybějící zboží ustanovení o vadách zboží, jde o neúplnou dodávku.

4. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, byť se objeví až později.

5. Kupující je povinen prohlédnout dodávku zboží ihned při jejím převzetí. Vady obalu a jeho poškození, množstevní rozdíly či jiné zřejmé poškození zboží dopravou je kupující povinen oznámit osobě předávající a je povinen zapsat tuto skutečnost do přepravního dokladu. Pokud kupující vůči externímu přepravci neučiní reklamaci takových vad hned při předání, ztrácí nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za tyto vady dodávky zboží; u interní dopravy prodávajícího ztrácí kupující nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za tyto vady v případě, že takové vady neoznámí kupujícímu do 14 dnů.

6. Kontrolu funkčnosti a úplnosti dodávky zboží a dalších zjevných vad je kupující povinen provést bez zbytečného odkladu po převzetí zboží  a zjištěné vady oznámit nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží v místě dodávky zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Pokud kupující dále odesílá zboží či jej zabudovává v jiném místě, než je místo dodávky, je povinen na tuto skutečnost upozornit prodávajícího v jednotlivé objednávce. Pokud tak neučiní, nese kupující na svůj náklad část nákladů vynaložených na odstranění vad ve výši rozdílu mezi skutečnými náklady a náklady, které by vznikly, pokud by byla vada zboží odstraňována v místě dodávky zboží.

7. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.; je-li záruční doba delší, platí místo dvou let délka záruční doby.

8. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží. Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Podmínky a rozsah záruky je stanoven samostatným prohlášením prodávajícího ve formě záručního listu a reklamačního řádu zveřejněného na internetové adrese prodávajícího www.climax.cz v sekci "Obchod", menu "Obchodní podmínky", není - li v rámcové kupní smlouvě dohodnuto něco jiného.

9. V případě, kdy kupující předá prodávajícímu zboží k provedení opravy/záruční opravy a toto zboží nebude zabaleno/dostatečně zabaleno, bere kupující na vědomí, že prodávající v takovém případě nenese žádnou odpovědnost za vady a jiná poškození vzniklá v důsledku přepravy a následné manipulace s tímto zbožím (poškození, deformace, poškrábání, protržení apod.) Odstranění takto vzniklých vad tak bude kupujícímu vyúčtováno.

 

Toto ustanovení se analogicky vztahuje též na případy provedení oprav zboží jako samostatných závazkových vztahů, tedy i na situace, kdy opravované zboží není výrobkem společnosti prodávajícího a zákazník u něj opravu zboží (dílo) samostatně objednal.

 

10. Další podrobnosti ohledně uplatňování vad a jejich vyřizování, jakož i další záležitosti, upravuje reklamační řád prodávajícího, který je pro obě strany závazný.

§ 9 Prodlení

1. Za prodlení s dodávkou zboží na straně prodávajícího má kupující právo na smluvní pokutu 0,05% za každý den prodlení z ceny nedodaných výrobků, není-li v rámcové kupní smlouvě uvedeno jinak.

2. V případě prodlení s platbou kupní ceny má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové dlužné částky za každý den prodlení; tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody v plné výši.

§10 Ostatní ustanovení

Smluvní strany se výslovně dohodly, že celý režim právních vztahů mezi nimi vzniklých se řídí ustanoveními českého Občanského zákoníku; Vídeňská úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží se nepoužije.

Poruší-li prodávající neúmyslně povinnost či povinnosti vyplývající z jednotlivé kupní smlouvy, je povinen nahradit kupujícímu dohromady pouze škodu maximálně ve výši odpovídající Individuální kupní ceně vadného zboží, a co do nároku na náhradu škody maximálně dvojnásobek kupní ceny vadného zboží když nad tento rámec se kupující svých práv z vadného plnění  a práv z titulu nároku na náhradu škody vzdává.

Smluvní strany se dohodly na tom, že všechny spory vznikající z této Smlouvy i z příslušných objednávek a jednotlivých kupních smluv realizovaných na základě Smlouvy budou rozhodovat soudy České republiky. Místně příslušným pro první stupeň řízení bude okresní soud Vsetín (patří-li věc v prvním stupni do příslušnosti okresního soudu), případně krajský soud v Ostravě (patří-li věc v prvním stupni do příslušnosti krajského soudu).

§11 Obaly

Kupující přejímá při převzetí zboží vlastnické právo k obalu zboží.

§12 Reklamační řád

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád, jímž se řídí práva a povinnosti stran z titulu vadného plnění.

§13 Ustanovení přechodná a závěrečná

Ustanovení těchto obchodních podmínek nabývají své účinnosti dnem 14.09.2015.

Režimu těchto obchodních podmínek podléhají jednotlivé kupní smlouvy a objednávky dodávek zboží uskutečněné po nabytí účinnosti těchto podmínek.

 

 
 
kontakt
 

PROKLIMA stínící technika, s.r.o.

Vrchlického 1306/5a

150 00 Praha 5

info@proklima.cz

kontakt
 

facebook   youtube   instagram

 

© Copyright 2020 SERVIS CLIMAX, a.s.
Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov, fotografií je bez písomného súhlasu SERVIS CLIMAX, a.s. zakázané.

 

DOPYT

 
 
 
 

Rychlý kontakt

 
  objednavky@proklima.cz