POPTÁVKA

CZ

 
CZ
 
EN
 
DE
 
SK
 

Obchodní podmínky

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

SPOLEČNOSTI PROKLIMA stínící technika s.r.o.

Obsah:

 

 

1. Základní ustanovení

 

1.      Pro účely těchto obchodních podmínek mají níže uvedené pojmy dále specifikovaný význam:

 

PROKLIMA stínící technika s.r.o.     společnost PROKLIMA stínící technika s.r.o., IČ: 274 08 515, se sídlem Vrchlického 1306/5a, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 115956

 

kontaktní údaje           adresa: Vrchlického 1306/5a, Košíře, 150 00 Praha 5

                                      email: objednavky@proklima.cz        

                                             tel.: 733 697 871

 

VOP                             tyto obchodní podmínky

 

prodávající                  společnost PROKLIMA stínící technika s.r.o.

 

kupující                        osoba nakupující zboží a/nebo služby od prodávajícího        

 

spotřebitel                    člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná

 

podnikatel                    ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.

 

2.      Dodávky zboží a/nebo služeb mezi prodávajícím a kupujícím se uskutečňují na základě těchto VOP. Odlišné obchodní (smluvní) podmínky jsou vyloučeny, není-li písemně výslovně dohodnuto jinak, a to tím způsobem, že smluvně budou konkrétně vyloučeny tyto VOP ujednáním: „V souladu s článkem 1. odst. 2. VOP společnosti PROKLIMA stínící technika s.r.o. se vylučují VOP společnosti PROKLIMA stínící technika s.r.o.". Ujednání v jakékoli jiné podobě nemá za následek vyloučení těchto VOP.

 

3.      Veškerá smluvní ujednání měnící tyto VOP či odlišující se od těchto VOP vyžadují k nabytí závaznosti odsouhlasení písemnou formou ze strany společnosti PROKLIMA stínící technika s.r.o.

 

4.      Zbožím se rozumí zejména stínící technika (tím se rozumí i sítě proti hmyzu) dodávaná prodávajícím. Zbožím ve smyslu těchto VOP se rozumí rovněž poskytnutí služeb.

 

5.      Tyto VOP se neaplikují na smluvní vztahy mezi prodávajícím a jeho zákazníky, kteří mají přístup do eshopu prodávajícího.

 

2. Předmět smlouvy


Předmětem smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím jsou zejména následující hlavní závazky smluvních stran:

 

a) na straně prodávajícího:

 

 

b) na straně kupujícího:

 

3. Objednávka, smlouva a dodávka zboží

 

1.   Zboží bude ze strany prodávajícího dodáno kupujícímu na základě objednávky kupujícího či uzavřené smlouvy.

 

2.   V případě, kdy je kupujícím činěna objednávka, je smlouva uzavřena okamžikem akceptace objednávky prodávajícím.

 

3.   Předmětem plnění ze strany prodávajícího bude zboží z produktové specifikace prodávajícího.

 

4.   Technická specifikace jednotlivých výrobků prodávajícího, jejich komponentů a součásti, mezní rozměry a standardní provedení jsou uvedeny v ceníku jednotlivých výroků a další produktové specifikaci na internetové adrese výrobce www.climax.cz.

 

5.   Prodávající neodpovídá kupujícímu za neúplnosti či nepřesnosti v dodávkách zboží, které mají původ v nesprávných či nepřesných informacích a podkladech kupujícího. Upřesnění podmínek dodání z důvodu jejich neúplnosti či nepřesnosti je právem prodávajícího, nikoliv jeho povinností.

 

6.   Změna podmínek. Pokud prodávající při zpracování či po zpracování objednávky či uzavření smlouvy zjistí, že dodávku zboží nelze realizovat za podmínek uvedených v objednávce (zejména v části týkající se termínu dodání) či smlouvě, sdělí tuto skutečnost kupujícímu. V případě, že kupující se změnou objednávky či smlouvy nebude souhlasit, je prodávající oprávněn od (kupní) smlouvy odstoupit.

 

7.      Termín dodávky:

 

a)          termín dodávky zboží je závislý na výrobní kapacitě výrobce a způsobu přepravy zboží ke kupujícímu;

 

b)          termín je zásadně orientační, a to i v případě, že tento byl potvrzen prodávajícím. Pokud prodávající není z důvodů ležících mimo vůli prodávajícího schopen v požadovaném termínu dodávku realizovat, má právo (a to i po uzavření smlouvy) stanovit nový, pozdější termín dodání a o tomto novém termínu dodání vyrozumí kupujícího. Nový termín dodání může prodávající stanovit i opakovaně. Termín dodávky může být posunut mimo jiné z důvodů vyšší moci, kterými se pro účely těchto VOP výslovně rozumí také situace na trhnu vyvolaná šířením nemoci COVID - 19. V případě, že kupující nebude změnu termínu akceptovat, je oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

8.      Místem dodávky zboží je dohodnutá adresa. Není-li adresa výslovně dohodnuta, je místem dodávky provozovna prodávajícího.

 

4. Kupní cena

Cena zboží je stanovena ve smlouvě či v akceptované objednávce.

5. Způsob úhrady kupní ceny

Kupní cena je hrazena kupujícím dle domluvených platebních podmínek. Pokud nejsou dohodnuty platební podmínky, bude cena ze strany kupujícího zaplacena nejpozději při odevzdání zboží. Prodávající je oprávněn požadovat úhradu zálohy.

6. Výhrada vlastnického práva

1.      Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím, případně předání zboží k přepravě přepravci.

 

2.      Pokud bylo ze strany kupujícího zboží zabudováno třetí osobě před splatností kupní ceny, je kupující povinen přijatá plnění za zboží od třetí osoby použít přednostně na platbu kupní ceny prodávajícímu.

7. Sdělení spotřebiteli

1.      Náklady na prostředky komunikace na dálku mezi prodávajícím a kupujícím se neliší od základní sazby.

2.      Je - li vyžadována záloha nebo obdobná platba, je spotřebitel o této skutečnosti informován před vznikem smluvního vztahu.

3.      Spotřebitel je oprávněn využít práva na odstoupení od smlouvy v případě, že smlouva je uzavírána prostředky komunikace na dálku nebo mimo obvyklý prostor pro podnikání prodávajícího.

4.      Podmínky, lhůta a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, jsou uvedeny v odst. 5. a 6. tohoto článku.

5.      Poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb.:

Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni:

a) v případě uzavření kupní smlouvy či smlouvy o dílo po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží;

b) v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží;

c) v případě uzavření smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete první dodávku zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat naši společnost formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy; není to však Vaší povinností. Kontaktní údaje jsou obsaženy v článku 1. těchto VOP.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese naší provozovny. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

6.      Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb.:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

PROKLIMA stínící technika s.r.o., IČ: 274 08 515, se sídlem Vrchlického 1306/5a, Košíře, 150 00 Praha 5

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

a)              Datum objednání (*)/datum obdržení (*);

b)             Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů;

c)              Adresa spotřebitele/spotřebitelů.

Datum a podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě).

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

7.      Spotřebitel nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

a)      o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

b)      o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů.

8.      Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, na který je spotřebitel oprávněn se obrátit.

 

8. Ostatní ustanovení

1.      Smluvní strany se výslovně dohodly, že celý režim právních vztahů mezi nimi vzniklých se řídí právními předpisy ČR.

2.      Kupující přejímá při převzetí zboží vlastnické právo k obalu zboží.

3.      Poruší-li prodávající povinnosti vyplývající z jednotlivé smlouvy uzavřené s podnikatelem, je povinen nahradit kupujícímu podnikateli pouze škodu maximálně ve výši odpovídající kupní ceně zboží, když nad tento rámec se kupující podnikatel svých práv z vadného plnění a práv z titulu nároku na náhradu škody vzdává. Za porušení (kupní) smlouvy se výslovně nepovažuje změna ujednaného termínu dodání. 

4.      Smluvní strany se dohodly na tom, že všechny spory vznikající z (kupní) smlouvy i z těchto VOP budou v rozhodovat soudy České republiky. Místně příslušným pro první stupeň řízení bude Obvodní soud pro Prahu 5 (patří-li věc v prvním stupni do příslušnosti okresního soudu), případně Městský soud v Praze (patří-li věc v prvním stupni do příslušnosti krajského soudu) za předpokladu, že kupující je podnikatelem. Možnost mimosoudního řešení sporů se spotřebiteli tímto zůstává nedotčena.

5.      V případě, kdy je kupujícím spotřebitel, nemohou tato VOP krátit jeho práva v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů.

 

 

9. Termíny a lhůty

Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré termíny a lhůty (zejména pro dodání zboží, poskytnutí služby či vyřízení reklamace) mohou být ze strany prodávajícího dále jednostranně posunovány a měněny z důvodů ležících mimo vůli prodávajícího. Za okolnosti ve smyslu předchozí věty se výslovně rozumí okolnosti vyšší moci, kam vedle ostatních spadají rovněž důvody spojené s nemocí COVID - 19 (např. nedostatek součástek na světovém a/nebo místním trhnu, prodlení dodavatelů, omezení globální dopravy, uzavírky a lockdowny, apod.), v důsledku kterých není možno garantovat jakékoli termíny ze strany prodávajícího. Termíny nemohou být měněny v případě, kdy je kupujícím spotřebitel a současně jsou tyto termíny a lhůty upraveny kogentními ustanoveními právních předpisů a změna termínu postupem dle tohoto odstavce byla v rozporu s právními předpisy.

 

 

10. Ustanovení přechodná a závěrečná

1.      Ustanovení těchto obchodních podmínek nabývají své účinnosti dnem 1. 10. 2021.

2.      Režimu těchto obchodních podmínek podléhají smlouvy a objednávky dodávek zboží uskutečněné po nabytí účinnosti těchto podmínek.

3.      Nedílnou součástí VOP je reklamační řád.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PROKLIMA stínící technika, s.r.o.

Vrchlického 1306/5a

150 00 Praha 5

info@proklima.cz

 
 

facebook   youtube   instagram

 

© Copyright 2020 SERVIS CLIMAX, a.s.

 

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu SERVIS CLIMAX, a.s. zakázáno.

POPTÁVKA

 
 
 

Reakci na zaslané dotazy/poptávky odesíláme do sedmi pracovních dní

 

Rychlý kontakt

 
  objednavky@proklima.cz

Vaše soukromí je pro nás důležité


Vážení zákazníci, my i naši partneři si vážíme soukromí každého z vás. Stisknutím tlačítka „Přijmout vše" souhlasíte s tím, abychom vám poskytovali smysluplné a užitečné služby na základě vašich údajů o sledování. Souhlas udělujete pro Servis Climax a.s. a síť Climax PARTNER a můžete ho kdykoliv změnit v části "Předvolby".  Více o souborech cookies zde.

Cookie - Nastavení

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie podle kategorií, v souladu s vlastními preferencemi.

   

Technické cookies

 
Technické cookies jsou nezbytné ke správnému fungování webu a všech jeho funkcí, které nabízí, např. působení filtrů, ukládání nastavení soukromí, apod. Zajišťují základní provoz webu, proto musí být zapnuty trvale.
 
   

Analytické cookies


Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve vztahu k Vaší návštěvě, ztrácíme možnost analýzy výkonu a optimalizace našich opatření.
 
   

Reklamní cookies


Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Díky tomu můžeme vytvářet profily založené na Vašich zájmech, tak zvané pseudonymizované profily. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům.
 
   
Servis Climax a.s. potřebuje Váš souhlas s použitím souborů cookies, abychom Vám mohli zobrazovat informace v souladu s Vašimi zájmy.